ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวิชยุตน์ สิทธิมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุภาพรรณ ประสพดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1