ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศศิธร พงษ์เพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายยรรยง ชายโสภา
ครู คศ.3