กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศกร ซาเซียง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจิรนันท์ กนกเกศมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1