ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปราโมทย์ บุญอิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจีรศักดิ์ ครุธนาค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1