ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐ ศุภสาร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฐิติมา ธงประเสริฐ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1