กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนพรัตน์ ขอบทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนนทลี สะคำภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเพ็ญประภา ณ ลำปาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปิย์วรา ศรีคำมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิภาดา วงษ์เมือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณัฐพล โสพรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2