ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนพรัตน์ ขอบทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนนทลี สะคำภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเพ็ญประภา ณ ลำปาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1