ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร จันทร์โท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิรภัทร ดวงอุประ
ครู คศ.2