ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ

นางสาวนนทลี สะคำภา
ครู คศ.3
หัวหน้างานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2