ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารทั่วไป

นายสุทัศน์ มันตะสูตร
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2