งานบุคคล

นางสาวจิรภัทร ดวงอุประ
ครู คศ.2
หัวหน้างานบุคคล

นางสาวมาริษา บุญญานุรักษ์
ครูผู้ช่วย