ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชาติตระการวิทยา ปีการศึกษา 2563


ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 13 23
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 17 25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 22 35
รวมมัธยมต้น 31 52 83
มัธยมศึกษาปีที่ 4 23 25 48
มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 27 40
มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 30 44
รวมมัธยมปลาย 50 82 135
รวมทั้งหมด 81 134 215
ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563