คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

  1. นายคัมภีร์               พรมภาพ                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  2. นายปลาย               จันทะกาว                     ผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นางสาวนนทลี         สะคำภา                       ผู้แทนครู
  4. นายสุทธิ                 โสพรม                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. นายอุดม                 แสงจันทร์                    ผู้แทนองค์กรชุมชน
  6. นางสาววิลาวัลย์      จันทะวงษ์                    ผู้แทนศิษย์เก่า
  7. นายจำรัต                ด้วงสงกา                     ผู้แทนองค์กรศาสนา
  8. นายสุวรรณ              จันทะกาว                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  9. ดร.กัญจุฑา             โรจนหัสดินทร์              กรรมการและเลขานุการ