พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
2. ครูเป็นครูมืออาชีพ
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล