วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“ มุ่งมั่นจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ”
ปรัชญา
“ สร้างคน สร้างงาน ด้วยการศึกษา”