ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปีการศึกษา 2531 นายธงชัย พงษ์ประพันธ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชาติตระการวิทยา
ได้มาเปิดสาขาของโรงเรียนชาติตระการวิทยา ที่ หมู่ 1 บ้านสวนเมี่ยง ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป้นอย่างดี จากคณะกรรมการสภาตำบล โดยใช้หอประชุมสภาตำบลเป็นสถานที่เรียน และได้สร้างอาคารชั่วคราว 2 หลัง หลังละ 1 ห้องเรียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาและกรมสามัญศึกษาจัดสรรอัตรากำลังครู – อาจารย์ จำนวน 7 อัตรา
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายสมาน ดอนตุ้มไพร ซึ่งเดิมดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายฝอย ทองเต็ม ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2545 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายบุญสิน ใสยอด รักษาการในตำแหน่งอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2545 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายชูศักด์ องค์ศิริพร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2546- 2553 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายปรีชา ชูเชิด มาดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2553 - 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แต่งตั้งนายเฉลียว คำดี มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2557 - ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แต่งตั้งนายไพรัตน์  กลิ่นทับ มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา