ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปีการศึกษา 2531
นายธงชัย พงษ์ประพันธ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชาติตระการวิทยาได้มาเปิดสาขาของโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ที่ หมู่ 1 บ้านสวนเมี่ยง ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากคณะกรรมการสภาตำบล โดยใช้หอประชุมสภาตำบลเป็นสถานที่เรียนและได้สร้างอาคารชั่วคราว 2 หลัง หลังละ 1 ห้องเรียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาและกรมสามัญศึกษา
จัดสรรอัตรากำลังครู – อาจารย์ จำนวน 7 อัตรา
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2533
กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายสมาน ดอนตุ้มไพร ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2535
กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายฝอย ทองเต็ม ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2545
กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายบุญสิน ใสยอด รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2545
กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายชูศักด์ องค์ศิริพร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2546- 2553
กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายปรีชา ชูเชิด มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2553 - 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แต่งตั้งนายเฉลียว คำดี มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2557 - 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แต่งตั้งนายไพรัตน์  กลิ่นทับ มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ปีการศึกษา 2558 - 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แต่งตั้ง นายกร เลือกหา มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา